ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος, 30/01/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. πρωτ.: 1908
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 03 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου».
2.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 3.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυσητήρων για τους ΒΙΟ.ΚΑ Τσικαλαριού και Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06.
7.    Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06.
8.    Επικαιροποίηση τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.    Εισήγηση περί αποδοχής δωρεάς δουλείας διόδου. 10. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2017 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.            

Ο Δήμαρχος         
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        

Σχόλια are closed.