ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 02/03/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 4028
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 06 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών πολυετίας σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
2.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών για συνεχιζόμενες συμβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ. 1 περ. ιστ και 160 του Ν. 3463/06.
3.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών ΠΟΕ μισθοδοσίας σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ. 1 περ. β και 160 του Ν. 3463/06.
4.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών ΠΟΕ σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ. 1 περ. δ και 160 του Ν. 3463/06.
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δυνάμει της υπ' αριθ. 2071/2014 αμετακλήτου αποφάσεως του Αρείου Πάγου.
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης κατά ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΕΒΕ σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ. 1 περ. στ και 160 του Ν. 3463/06.
7.    Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυσητήρων για τους ΒΙΟ.ΚΑ Τσικαλαριού και Εγγαρών.
9.    Ενημέρωση δικασίμων μηνός Μαρτίου 2017 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.

 Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής              
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.