ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 15/03/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 4707 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα για προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την  υλοποίηση των πράξεων :       α) Κέντρο Κοινότητας (ΑΔΑ: ΩΓΗΔΩΚΗ-ΒΚ7) από 2-3-2017 και β) Κοινωνικό Φαρμακείο                   (ΑΔΑ: Ψ9ΠΚΩΚΗ-52Τ) από 2-3-2017 και αναμένεται  άμεσα η πρόσληψή των επιτυχόντων- υπαλλήλων. Επίσης το Πρόγραμμα Κέντρο Κοινότητας  και Κοινωνικό Φαρμακείο  είναι προγράμματα -δράσεις  συγχρηματοδοτούμενα  από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο   και σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. ν.3463/2006 μπορούν να ενταχθούν στις δαπάνες για ειδικούς σκοπούς  καθόσον συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                             
Ιωάννης Μαράκης  

Comments are closed.