ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 27/03/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 5530
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων δαπανών μισθοδοσίας και μετακινήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ.1 περ.β και 160 του Ν. 3463/06.
3.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών για συνεχιζόμενες συμβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ.1 περ.ιστ και 160 του Ν. 3463/06.
4.    Καθορισμός τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2017.
5.    Έγκριση της υπ' αριθ. 178/2017 απόφασης Δημάρχου.
6.    Ενημέρωση δικασίμων μηνός Απριλίου 2017 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος   
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        

Σχόλια are closed.