ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος 13/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 44
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος  Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 1η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α σήμερα 13/01/2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω
θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ανατροπής-ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.  
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με
το Π.Δ. 80/2016 «Η απόφαση ανάκλησης της δέσμευση, εφόσον φέρει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου,
δύναται να προηγείται της σχετικής εγκριτικής απόφασης η οποία εκδίδεται εντός
του α' δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους».
                                                                                                                                                   
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.