ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Νάξος 23/09/2016
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                 Αρ.Πρωτ.: οικ. 788
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                       Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                       Μέλη του Δ.Σ.
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών       

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                             Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 18η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει
στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 28/09/2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

3.Παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού Δ.Α.Κ. Νάξου για την αθλητική περίοδο 2016-2017.

4.Προμήθεια βιβλίων Ναξιακού ενδιαφέροντος.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν
στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού
Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης                                                                   

                                      

                                                                                       

Σχόλια are closed.