ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος 29/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αρ.Πρωτ.: οικ. 803
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                    Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης         Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 
                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                        Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                          

Καλείστε στην με α/α 19η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 03/10/2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

3. Παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού Δ.Α.Κ. Νάξου για την αθλητική περίοδο 2016-2017.

4. Προμήθεια βιβλίων Ναξιακού ενδιαφέροντος.

5.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν
 στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης                                                                   

                                      

                                                                                     

Σχόλια are closed.