ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 1141
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    
Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 
Καλείστε στην με α/α 27η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α αύριο 28/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.'Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού
για τη  « Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2017».
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να γίνει άμεσα
η σχετική ανάδειξη του αναδόχου, αφού αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συντηρείται καθημερινά
ο χλοοτάπητας του ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου, δεδομένου ότι η παραμικρή
επιβάρυνση του θα έχει αποτέλεσμα τη πλήρη καταστροφή του με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλη η χρήση του.                                                        
                                                                                        
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Comments are closed.