ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος 15/02/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ.Πρωτ.: οικ. 99
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού
Περιβάλλοντος Παιδείας                              Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  
                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     
                             Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα
γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού υπ.αριθ. 1  Α' Φάσης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού: «Προμήθεια, τοποθέτηση και γραμμογράφηση συνθετικού τάπητα (Ταρτάν),
στο γήπεδο Φιλωτίου «Γιάγκος Γρατσίας» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογισμού
ύψους 77.080,00 €  πλέον Φ.Π.Α.
2. Διαγραφή οφειλών χρηματικού καταλόγου.
3. Συγκρότηση: α) Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών
και παροχής υπηρεσιών, β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, γ) Επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής προμήθειας και δ) Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2017.
4. Εξουσιοδότηση του Δημοτικού ταμία για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του ΔΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06).
6. Ορισμός Επιτροπών στο πλαίσιο διοργάνωσης του ΣΤ΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων».                                
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.