ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος 10/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                        Αρ.Πρωτ.: οικ. 160
Αθλητισμού Περιβάλλοντος Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
                                        Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως
του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 15/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του
Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
2.Διάθεση πιστώσεων δαπανών πολυετίας κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016.
3.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
4. Έγκριση μελέτης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2017.
5. Έγκριση πρακτικού 2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2017».
6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2017.
                                                  
Ο Πρόεδρος
                                                                                  
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης                                                                                                               

Σχόλια are closed.