ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νάξος 18/1/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ.Πρωτ.: οικ. 41
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                    Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                    Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 31/1/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση: α) Επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, γ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και δ) Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2017.
2. Εξουσιοδότηση του Δημοτικού ταμία για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
3. Ορισμός διατάκτη.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του ΔΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06).
5. Έγκριση ή μη αιτήματος για την παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.