ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος 08/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 335
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                    Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    
                                Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α
στις 12/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην
 εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων,
από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
3. Παραχώρηση κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.
4. Εγγραφή νηπίων στον 1ο παιδικό σταθμό.
5. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Νάξου Νομού Κυκλάδων.
6. Έγκριση αιτήματος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για διαχείριση και προβολή του Λαογραφικού και Γεωλογικού μουσείου Απεράθου.                                                                                                                                                      
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.