ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αρ.Πρωτ.: οικ. 368
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού               Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     
                        Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως
του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 23/05/2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση σε Σώμα του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πρόνοιας
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Ορισμός μελών θεματικών επιτροπών του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
4. Παραχώρηση του ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.
5. Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.                                                                                                                                                    
Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.