ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς  τον Πρόεδρο του Συμβουλίου  της  Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)      Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Χαλκείου, Σαγκρίου, Γλινάδου, Βίβλου και Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4)      Προς τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλήνης και Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Λήψη απόφασης για την επιλογή θέσης εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης σύμφωνα με την σχετική «Έκθεση Τεχνικής- Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Διαθεσίμων Θέσεων».

2.       Λήψη απόφασης για την ονοματοθεσία κεντρικής οδού στην Τ.Κ. Γλινάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε οδό «Εμμανουήλ Ιωάννου Ζαχαράτου – Πεσόν τος εν Κύπρο».

3.       Λήψη απόφασης για την μετονομασία του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Σαγκρίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΤΟΣ».

4.       Παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου στην πόλη της Νάξου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Νάξου και προς αντιμετώπιση έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης.

5.       Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2019.

6.       Έγκριση τευχών δημοπράτησης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου _ Βίβλου».

7.       Έγκριση τευχών δημοπράτησης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» των υποέργων 1 «Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα» και 2. «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής Κεραμίου»

8.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών».

9.       Τροποποίηση όρων σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» με διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ. Α.Μ.Κ.Ε.».

10.   Έγκριση ή μη πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2019.

11.   Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.

12.   Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

13.   Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.

14.   Σύσταση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής Εκμισθούμενων Ακινήτων του Δήμου Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου.

15.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

16.   Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.

17.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2019  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.

18.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  οικονομικού έτους 2019, της επιχείρησης.

19.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019

της επιχείρησης.

20.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) της επιχείρησης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.