ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 22/03/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:5528/2024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Δαμαριώνα και Απειράνθου.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α΄163/06-10-2023,
γ) την αρ. 98/απ 8182/26.01.2024, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 26/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).
4. Αναπλήρωση της μερικής εξόφλησης χρηματικού εντάλματος χρηματοδοτούμενου έργου Π.Δ.Ε. στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 249/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Αναπλήρωση της μερικής εξόφλησης χρηματικού εντάλματος χρηματοδοτούμενου έργου Π.Δ.Ε. στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 250/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής συντονισμού της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2024, του νομικού προσώπου.
8. Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης».
10. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Θεατρικού Μουσείου «Ιάκωβος Καμπανέλλης».
11. Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2.γ. του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και ορισμός μισθώματος.
12. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα, για την υλοποίηση εικαστικών δραστηριοτήτων από το τμήμα του κατηχητικού του Δαμαριώνα.
13. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
14. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην δράση του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) – Αγκαλιάζω, στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας, Κουφονησίων και Σχοινούσας.
15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου εμβαδού 7Χ7 μέτρων χωρίς αντάλλαγμα στη ΔΕΔΔΗΕ επί δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΑΜΠΙ» Δημοτικής Κοινότητας Απειράνθου, για τοποθέτηση ρυθμιστών τάσης.
16. Λήψη απόφασης για την κοπή και απομάκρυνση δύο δέντρων στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Νάξου, πρώην (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νάξου για την πραγματοποίηση του μαθήματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» σπουδαστών της ειδικότητας «Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» (Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης B. Βασιλάκης

Σχόλια are closed.