ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 26/10/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ:19880

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
2. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαυλίου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
5. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
6. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη».
7. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου CONSUME-LES του διακρατικού προγράμματος MED.
8. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2021.
9. Λήψη απόφασης περί αιτήσεως Νινιού Γεωργίου για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Πορί» Κοινότητας Κουφονησίου και αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης για καταβολή του μισθώματος από ετήσια σε μηνιαία βάση”.
10. Ψήφιση Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 45/2020 απόφασης Δ.Κ.Ε.- Ορθή Επανάληψη).
11. Έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης» σε νήπιο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φιλοξενείται στον 1ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
12. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» για την διεξαγωγή αγώνων την αθλητική περίοδο 2020-2021.
13. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης Δ.Α.Κ. Νάξου στον Αθλητικό Σύλλογο Σαντορίνης 2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.