Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 18/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 21506

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων Γαλανάδου και Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),
στ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) που θα γίνει στις 18/11/2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:15 π.μ. και ώρα λήξης την 12:15 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.
2. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ένεκα της ματαίωσης της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, της 17ης Νοεμβρίου 2020, λόγω απουσίας όλων των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα:
Α) Για το 1ο θέμα, η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης προθεσμίας λήψης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως και άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν μετά την λήψη της απόφασης, όπως οι βεβαιώσεις ανάληψής δαπάνης λειτουργικών εξόδων και δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων και η οποία αφορά την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Γαλανάδου Νάξου ως και την αναβάθμιση της οργανικότητας του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου από 4/θέσιο σε 6/θέσιο.

Β) Για το 2ο θέμα προκειμένου για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και λόγω των ενεργειών που πρέπει να γίνουν μετά την λήψη της απόφασης, όπως είναι η έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ιδιαίτερα για την οικονομική ενίσχυση της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, όσον αφορά την λειτουργία και διεξαγωγή των συσσιτίων σε άπορους δημότες μας, ένεκα και της οικονομικής καταστάσεως στην οποία βρισκόμαστε και της πανδημίας που βιώνει η Χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.