Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 23/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),
στ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) που θα γίνει στις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 13:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός υπεύθυνου υπόλογού έργου ΠΔΕ «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο θέμα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για το άνοιγμα του λογαριασμού καθώς είμαστε υποχρεωμένοι στην άμεση εκταμίευση του ποσού των 150.000,00€ για το εν λόγω έργο και για το 2ο θέμα διότι απαιτείται η άμεση τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για χρηματοδοτούμενα έργα – δράσης, καθώς θα πρέπει να γίνει πρώτα η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και έπειτα η αναμόρφωση από την οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.