Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Νάξος, 26/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 22184

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Απειράνθου και Ηράκλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Kαθορισμός τέλους χρήσης ΧΥΤΑ Νάξου από τρίτους (ιδιώτες) για τα έτη 2020-2021(υπ’ αριθμ. 325/2020 απόφαση Οικον. Επιτροπής).
2. Έγκριση εκποίησης οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση/ Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικής αίθουσας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νάξου για την πραγματοποίηση συνεδριών εργοθεραπείας.
5. Λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Νάξου (υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2021.
7. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
8. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: «Κομβικός Σταθμός κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση ¨Μαρμαροκόπειο¨ στην Απείρανθο της νήσου Νάξου.
9. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: «Δ΄Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».
10. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων και αποκατάσταση ζημιών Λιμένα Ηρακλειάς».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.