Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος, 17/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 24189

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου και Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψης απόφασης για εξόφληση των οφειλών της υπό εκκαθάριση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ¨ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ¨.
2. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, κατόπιν ακύρωσης της υπ΄αρ. 137/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αρ. πρωτ. 56716/08-12-2020 απόφασή της, της άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης αυτής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εκ μέρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, και της αναγκαιότητας για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου και τμήματος του προσήνεμου μόλου του τουριστικού καταφυγίου του Λιμένα Νάξου λόγω υποσκαφής.
3. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
4. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.
5. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων –ορισμός μελών του Δ.Σ. στην Επιτροπή».
6. Έγκριση ή μη υπογραφής της «Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA».
7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής άρθρου 199 Ν. 3463/2006, για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.
8. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και συνοδού έργου (Σπαστηριοτρηβείο – Μονάδα Θραύσης – Ταξινόμησης – Παραγωγής Αδρανών Υλικών) στη θέση ¨Τζιριώτη – Δύραχα¨, Τ.Κ. Κινιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Ε.Β.Ε.
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στον καθορισμό αντιμισθίας του Προέδρου της.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.