ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 15/04/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 5430

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Χαλκείου, Γλινάδου και Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Προέδρο της Κοινότητας Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς τον κ. Φώτιο Καφούρο του Ιακώβου, κάτοικο Ποταμιάς Νάξου, όσον αφορά το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 19 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργίας τους λόγω αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και για όσο διάστημα διαρκεί η διακοπή (Υπ’ αρ. 94/2021 απόφαση Οικον. Επιτροπής).
2. Λήψη απόφασης περί αναστολής καταβολής τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς, για το χρονικό διάστημα που παραμένουν κλειστοί (Υπ’ αρ. 95/2021 απόφασης Οικον. Επιτροπής).
3. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 76/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για επιπλέον καθορισμό τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2021 και 2022.
4. Έγκριση παράταση μίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Ξηρόκαμπος» της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για κατασκευή τμήματος ράμπας εντός δημοτικού δρόμου στην περιοχή «Λιεράδο» Κοινότητας Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού ¨Αγία Άννα¨ (θέση Κάπαρες) Κοινότητας Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 στο τοπωνύμιο «Φτενά» εντός οικισμού Αγγιδίων Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Λήψη απόφασης για την μίσθωση γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Νάξου, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης.
9. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (A΄δόση έτους 2021).
10. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021.
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
12. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Νάξου και στον οικισμό Αγγιδίων Νάξου.
13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 09/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης και αποδοχής τρόπου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016».
15. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020.
16. Έγκριση κοπής-απομάκρυνσης δέντρων στις Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κουρουνοχωρίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Πολιτιστική Χορευτική Ομάδα Μύλων Νάξου «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΛΕΡΙΟΤΙΣΣΑ».
18. Λήψη απόφασης περί έγκριση διαγραφής και εγγραφής νηπίου στον 2ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.