ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 30/07/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 13155

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον κ. Νικόλαο Νανούρη του Γεωργίου, κάτοικο Απειράνθου Νάξου, όσον αφορά το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 04/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 441/07-07-2021 εγγράφου του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. με θέμα: «Σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.».
2. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Νανούρη Νικολάου του Γεωργίου για παράνομη κατάληψη δημοτικού κτηρίου στην Κοινότητα Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2021.
4. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2021.
5. Έγκριση αναμόρφωσης χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.