ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 09/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 22792

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) την εγκύκλιο 69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 13 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί εγγράφου Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε με θέμα: «Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής-Εισφορών και Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Μελών Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2022».
2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.
3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Κ.Ε.Π. Νάξου στην Κοινότητα Νάξου.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη ψηφίσματος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, με τίτλο: «Χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
5. Aναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
7. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δ΄δόση έτους 2021).
8. Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
9. Έγκριση προγράμματος λειτουργίας των αθλητικών χώρων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ», για τη διεξαγωγή αγώνων πετοσφαίρισης για την αθλητική περίοδο 2021-2022.
11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δ.Ι.Ε.Κ. Νάξου για παραχώρηση του Δ.Α.Κ. Νάξου.
12. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.Ι.Σ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.