ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 04/03/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 3271

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Koυφονησίων, Φιλωτίου, Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β)τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021,
ε) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ζ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι) την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
κ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β΄),
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση ή μη παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Μύλος» της Κοινότητας Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για την ονοματοθεσία δρόμου στην Κοινότητα Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για τον χαρακτηρισμό του καρνάγιου Κουφονησίου ως νεωτέρου μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002.
6. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
7. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
8. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Α΄δόση έτους 2022).
9. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών Ζ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων».
10. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής με αφορμή την κήρυξη του έτους Καμπανέλλη σχετικά με τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση ή μη συνέχισης συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και ορισμός πολιτικού εκπροσώπου, συντονιστή του Προγράμματος και Συντονιστικής Επιτροπής.
12. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.Ι.Σ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13. Έγκριση ή μη αιτήματος της Α.Σ. ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΝΑΞΟΥ για την παραχώρηση χρήσης του ανοικτού γηπέδου της Κοινότητας Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14. Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ.Νάξου, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.