ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 14/04/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 5986

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Δαμαριώνα, Μελάνων, Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β)τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021,
ε) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ζ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι) την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
κ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β΄),
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 18 Aπριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου για την αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση οχήματος ιδιοκτησίας της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στη θέση «Φουντάνα» Κοινότητας Νάξου, για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
3. Λήψη απόφασης για λύση ή μη μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 123/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την παράταση μισθωμάτων χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Νάξου.
5. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 3ο Νηπιαγωγείου Νάξου.
6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη υπόγειου χώρου του Ανδρονίκειου Πολιτιστικού Κέντρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαμαριώνα «Η Δάμαρις».
7. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της αίθουσας Ιάκωβος Καμπανέλης (σινεμά) για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 15/5/2022 μέχρι 10/7/2022.
8. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
9. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Συμπληρωματική κατανομή έτους 2022).
10. Έγκριση κάλυψης μιας κενής θέσης που δημιουργήθηκε στον 1ο Παιδικό Σταθμό, κατόπιν υποβολής αίτησης διαγραφής ενός (1) νηπίου σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 3861/15-03-2022 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Νηπίων.
11. Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δέντρων στις Κοινότητες Δαμαριώνα, Μελάνων και Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.