ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 09/05/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 7369

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β)τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021,
ε) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ζ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι) την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
κ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β΄),
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 13 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικον. έτους 2020.
2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου οικον. έτους 2020.
3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικον. έτους 2020.
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικον. έτους 2020.
5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικον. έτους 2021.
6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου οικον. έτους 2021.
7. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικον. έτους 2021.
8. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικον. έτους 2021.
9. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την είσπραξη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και το τέλος παρεπιδημούντων και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του.
10. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
11. Έγκριση η μη παραχώρησης Δ.Α.Κ. Νάξου «Δημήτριος Περιστεράκης» στην «Special Olympics Hellas», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου Special Olympics 2022.
12. Έγκριση ή μη παραχώρησης Δ.Α.Κ. Νάξου στην Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων.
13. Έγκριση παραχώρησης ¨Αίθουσας Νεολαίας¨ του Πολιτιστικού Κέντρου Απειράνθου στο Σύλλογο «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ».
14. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων Πολιτιστικού Κέντρου Απειράνθου, για υλοποίηση εκδηλώσεων – δράσεων.
15. Παροχή αιγίδας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τις κινηματογραφήσεις του «Αction in Greece» στη Νάξο.
16. Έγκριση κάλυψης μιας (1) κενής θέσης στον 2ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Έγκριση κάλυψης τεσσάρων κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν στον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό, κατόπιν υποβολής αίτησης διαγραφής τεσσάρων (4) νηπίων σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 6316/18-04-2022 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Νηπίων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.