ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 15/07/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 12468

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 78/απ10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου».
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 38083/2022 – ΦΕΚ 3367/Β/30-6-2022, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022»,
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 41628/2022 – ΦΕΚ 3734/Β/14-7-2022, με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης»,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 20/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη δωρεά δημοτικού ακινήτου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) με σκοπό την ανέγερση δικαστικού μεγάρου Νάξου.
2. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στη θέση «Φουντάνα» της Κοινότητας Νάξου, για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
4. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ¨Μύλος¨ της Δ.Ε. Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν αιτήσεως του κ. Λιανόπουλου Δημήτριου.
6. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν αιτήσεως της κας Τσότρου Νίκης.
7. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» για καλλιτεχνικό σκοπό στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2.γ. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ορισμός μισθώματος.
8. Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων & Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και μεταλλευτικών ερευνών «Ε.Α.Γ.Μ.Ε.» και ορισμός επιστημονικού υπευθύνου για το Γεωλογικό Μουσείο Απειράνθου.
10. Έγκριση εκ νέου σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ¨ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨», για την πραγματοποίηση ιατρικών παρεμβάσεων στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
12. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
13. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
14. Καθορισμός τελών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2022 και εφεξής (υπ’ αρ. 201/2022 απόφαση Ο.Ε.).
15. Λήψη απόφασης για ακύρωση επιταγών και κλείσιμο λογαριασμού του Νομικού Προσώπου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
16. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ξενώνα που λειτουργεί στην περιοχή του «Αγίου Νεκταρίου» της Κοινότητας Βίβλου, για τη διαμονή των αιτούντων φορέων.
17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για την στέγαση εποχικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής, στην Κοινότητα Κορωνίδας.
18. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
19. Έγκριση ή μη αιτημάτων παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ».
20. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του Δ.Α.Κ. Νάξου και του γηπέδου «ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ» στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου «Ο ΖΕΥΣ» στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων των «Μηλωσίων» 2022.
21. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού Γαλανάδου Κοινότητας Γαλανάδου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
22. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Λεγάκη Ευστάθιου έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά (πέτρα) σε δημοτική έκταση στη θέση «Πλατιά Ράχη» στη Κοινότητα Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 9/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
23. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων ιδιοκτησίας Βεκρή Γεώργιου, στη περιοχή ¨Χωριό¨ της Κοινότητας Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
24. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021.
25. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Β΄ κατανομή έτους 2022).
26. Έγκριση ένταξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Μητρώο Φορέων/Δομών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη συμμετοχή των δύο δημοτικών Παιδικών Σταθμών στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») για το σχολικό έτος 2022-2023 και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου.
27. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Επιλογής και Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχολικού έτους 2022-2023.
28. Έγκριση κάλυψης μιας (1) κενής θέσης στον 2ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
29. Έγκριση διαγραφής δώδεκα (12) νηπίων από τη δυναμικότητα των δημοτικών Παιδικών Σταθμών και εγγραφής ισάριθμων νηπίων προς κάλυψη των κενωθεισών θέσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.