ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 26/08/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 15192

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Kινιδάρου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 78/απ10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 43107/2022 – ΦΕΚ 3891/Β/23-7-2022, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022,
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 44590/2022 – ΦΕΚ 4088/Β/30-7-2022, με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022»,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 30/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων φιλοξενίας των δύο (2) δημοτικών Παιδικών Σταθμών που θα διατεθούν σε ωφελούμενα νήπια της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδικών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023 και β) για τον καθορισμό της διαδικασίας κατάρτισης Πινάκων επιλογής/επιλαχόντων νηπίων με «αξία τοποθέτησης» (voucher) και κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.
2. Τροποποίηση ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 13/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
3. Λήψη απόφασης για την διαδικασία εκταμίευσης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), μέσω σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού.
4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στην Κοινότητα Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην εταιρεία «ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Α.Ε.».
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
7. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
8. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
9. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμού χώρων ως πολυσύχναστών ή μη για το έτος 2023.
10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-2023 και την υποβολή αιτήματος πρόσληψης δύο (2 ) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίησή τους.
11. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» και του Φουαγιέ αυτού.
12. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων σε ενιαία έκταση 70.772,10m2, στη θέση «ΣΚΑΡΕΤΖΟΣ Τ.Κ. Κινιδάρου Δ.Ε. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, από την εταιρεία ΔΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.