ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07/11/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ: 20195
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1) Προς τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4) Προς όλους τους κατοίκους και δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καθώς και τους συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π).

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/2022 – ΦΕΚ 4756/Β/9-9-2022, με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00»,
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055 με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/ 8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00,
καλείστε να συμμετέχετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 23 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης στο Δημαρχιακό Μέγαρο, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-09-2019 ΕΩΣ 31-08-2022».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.