ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 16/12/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Βίβλου, Κινιδάρου, Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5874/19.11.2022, με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.,
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/2022 ΦΕΚ 6240/Β/9-12-2022, με θέμα: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους των Διευθύνσεων του Δήμου για τα έτος 2020.
2. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Κοινότητες Αγίου Αρσενίου, Βίβλου και Κινιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μισθώσεων γραφείων Υπηρεσίας Δόμησης στη Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
7. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παροχής αιγίδας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τον «2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτότυπων Μονόλογων επί Σκηνής».
9. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού Γαλανάδου στη θέση “Πύργος Μπελώνια – Δημοτικό Σχολείο” Κοινότητας Γαλανάδου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δ΄ κατανομή έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.