ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 09/03/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Κουφονησίων, Δονούσας, Hρακλειάς, Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ. 5432/2023 – ΦΕΚ 389/Β/27-1-2023 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00»,
στ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ. 13498/2023 – ΦΕΚ 1192/Β/3-3-2023 με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 13/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ΔΛΤΝάξου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Ηρακλειάς».
2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επέκταση Τμήματος Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στην περιοχή Χαροκόπου της Κοινότητας Κουφονησίων».
3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού ¨ΣΤΑΥΡΟΥ¨ Κοινότητας Δονούσας».
4. Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποθήκες αντλιοστασίων ύδρευσης».
5. Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή παιδικών χαρών».
6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών 2020».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα Κορωνίδας».
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποθήκες αντλιοστασίων ύδρευσης».
9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση Ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας».
11. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικον. έτους 2022.
12. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Τράπεζα Eurobank.
13. Kλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Τράπεζα Πειραιώς.
14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής προστίμου πολεοδομίας από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
16. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Α΄δόση έτους 2023).
17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023 της επιχείρησης.
18. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023, της επιχείρησης.
19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, του νομικού προσώπου.
20. Έγκριση κοπής και απομάκρυνσης δέντρου στη Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νάξου για την πραγματοποίηση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» σπουδαστών της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς».
22. Έγκριση διαγραφής πέντε (5) νηπίων (φιλοξενούμενων με voucher) από τον 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη των αντίστοιχων κενών θέσεων από τον Πίνακα Επιλαχόντων VOUCHER και Πίνακα Εκπρόθεσμων VOUCHER, καθώς και κάλυψης μίας (1) θέσης «τροφείων» από τον Πίνακα Επιλαχόντων Τροφείων λόγω μετακίνησης φιλοξενουμένου νηπίου από θέση «τροφείων» σε θέση voucher.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.