ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος, 22/12/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ. Πρωτ: 28859

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δ.Κ. Φιλωτίου και Κουφονησίου.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου κ. Σοφίας Σαντοριναίου Λατσού, λόγω ορίου ηλικίας.
2. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του αναδόχου Γεωργίου Μιχαήλ για την διοργάνωση της υπηρεσίας «Φεστιβάλ Γαστρονομίας».
3. Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
4. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2018.
5. Έγκριση ή μη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στη νήσο Κουφονήσι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
8. Έγγραφη του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες εκδόσεις.
9. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
10. Επιστροφές ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Τ.Α.Π. και Δημοτικά Τέλη/Δημοτικό Φόρο.
11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τελών κοιμητηρίων.
12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τελών ύδρευσης.
13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ξενάκης Ιωάννας περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.
14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθμ. 266/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το εμβαδόν του προς παραχώρηση και χρέωση κοινόχρηστου χώρου, καταστήματος κ. Σφουρόερα Ευάγγελου.
15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.
17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 270/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2018, του νομικού προσώπου.
18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 264/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανατροπής και αντιλογισμού αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.