ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 30/03/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 5688

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου», κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 571679/21-11-2022 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2023.
3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
4. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2023.
5. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».
6. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικών προμήθειας για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου», Υποέργο 3: «Εξοπλισμός Επίπλωσης», Υποέργο 4: «Έπιπλα Ύπνου».
7. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικών προμήθειας για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου», Υποέργο 6: «Είδη ιματισμού».
8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Κλείσιμο αδρανούς τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Εθνική Τράπεζα.
10. Παραχώρηση ή μη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου, στην Esolnet Hellas ΕΠΕ, για τη διεξαγωγή εξετάσεων.
11. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
12. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
13. Έγκριση ή μη παραχώρησης του Δ.Α.Κ. Νάξου για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου επιπέδου 2,3,4,5 στην Ένωση Αθλητικών Συλλόγων (Ε.Α.Σ.) Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κυκλάδων.
14. Έγκριση ή μη κοπής και απομάκρυνσης δέντρου στη Κοινότητα Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 7/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023, της επιχείρησης.
16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023, της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.