ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 07/07/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 12416

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Κορωνίδας, Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σκαδού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 ΦΕΚ Α΄91/13-04-2023,
γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 12/07/2023, ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης περαίωσης εργασιών του Υποέργου 1: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου» της Πράξης με MIS 6000903.
2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο» μετά από διακοπή εργασιών.
3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».
4. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ» της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος ακάλυπτου χώρου επί του δημοτικού ακινήτου έμπροσθεν του Μουσείου «Ιάκωβου Καμπανέλλη» στην περιοχή «Γρόττα» της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του Αθλοθεάτρου της Κοινότητας Φιλωτίου για καλλιτεχνικό σκοπό και ορισμός μισθώματος.
8. Έγκριση ανακατασκευής πέτρινου καθιστικού σε κοινόχρηστο χώρο στην Δημοτική Κοινότητα Σκαδού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
10. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
11. Oρισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου: «ΚΗΦΗ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
12. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων.
13. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
14. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
15. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ξενώνα που λειτουργεί στην περιοχή του «Αγίου Νεκταρίου» της Κοινότητας Βίβλου, για τη διαμονή των αιτούντων φορέων.
16. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης σχολικών αιθουσών στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» στον «ΑΠ.Α.Σ. ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» και στον «ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ Α.Ο.Κ».
18. Έγκριση διαγραφής τεσσάρων (4) νηπίων (φιλοξενούμενων με voucher) από τον 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη των κενών θέσεων σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 11491/26-06-2023 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων.
19. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 92/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου.
20. Έγκριση της υπ’ αρ. 50/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.