ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 07/08/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 14278

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Σαγκρίου, Χαλκείου, Βίβλου, Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 ΦΕΚ Α΄91/13-04-2023,
γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 11/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων του εγκεκριμένου προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.
4. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή Δικαστικής Απόφασης.
5. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής απασχόλησης του προσωπικού που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.
6. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 Μπάσκετ – Βόλεϊ Κοινότητας Σχοινούσας».
7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος».
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής ύδρευσης Κεραμίου».
9. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα λειτουργίας (μίσθωση) μονάδας αφαλάτωσης λόγω λειψυδρίας.
10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατεπείγουσα διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ¨Πλάκες¨ της Κοινότητας Σαγκρίου».
11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
12. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2023.
13. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου οικον. έτους 2023.
14. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
15. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
16. Λήψη απόφασης για συγκρότηση και λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας του δημοτικού ξενώνα της Κοινότητας Βίβλου, για τη στέγαση του Πολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Τριπόδων Νάξου.
18. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, σε έκταση 14.914,93 m2, στη θέση «ΤΣΙΓΚΟΥΡΑ» Τ.Κ. Σαγκρίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Π.Ε. Νάξου, από τον Στέλιο Φραγκ. Σκορδιαλό και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.
19. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.
20. Έγκριση της υπ’ αρ. 58/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, της επιχείρησης.
21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2023-2024 και την υποβολή αιτήματος πρόσληψης δύο (2 ) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίησή τους.
22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων φιλοξενίας των δύο (2) δημοτικών Παιδικών Σταθμών που θα διατεθούν σε ωφελούμενα νήπια της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδικών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024.
23. Έγκριση διαγραφής επτά (7) φιλοξενούμενων νηπίων από τον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη των κενών θέσεων από τον Πίνακα Εκπρόθεσμων Τροφείων σύμφωνα το υπ’ αρ. πρωτ. 13459/25-07-2023 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.