ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 01/09/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 15997

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Δαμαριώνα, Σαγκρίου, Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 ΦΕΚ Α΄91/13-04-2023,
γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 07/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» κατόπιν της με αρ. 3114/09-08-2023 (ΑΔΑ:9Υ747ΛΞ-ΘΣ2) Απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα από ΄Αη Λια στις δεξαμενές νερού Ράχης Δαμαριώνα και Άη Γιάννη Φιλωτίου».
3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο».
4. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
5. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
6. Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Στατικής Επάρκειας Κτιρίων».
7. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου».
9. Έγκριση τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης: «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2023».
10. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων.
11. Λήψη απόφασης για το σχεδιασμό τμημάτων και θέσπισης ομάδας εργασίας για το Γεωλογικό Μουσείο Απεράθου.
12. Έγκριση της συμμετοχής και της πρότασης υποβολής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Χώρας Νάξου στην με αρ. πρωτ. 4550/05-12-2022 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» µε θέμα : «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027».
13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το δίκτυο ΔΑΦΝΗ για την «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου στην εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) για τη νήσο Νάξο».
14. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη της άσκησης αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Δόμησης με το Δήμο Πάρου.
15. Έγκριση ή μη διαγραφής μισθωμάτων του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Ξηρόκαμπος» της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
17. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
18. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
19. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την oριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στη θέση «Ποταμίδες στα όρια των Κοινοτήτων Δαμαριώνα και Σαγκρίου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτήσιας «Μarion Rechenberg».
20. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής νηπίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, σχολικού έτους 2023-2024.
21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 145/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2022 του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.