ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς  τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου και  Αγίου Αρσενίου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)      Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας, Απεράθου, Κορώνου, Μελάνων, Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για την στελέχωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212 Α).

2.       Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης η οποία είναι εγγεγραμμένη σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 για την επιχορήγηση ιατρού του Κέντρου Υγείας –  Νοσοκομείου Νάξου.

3.       Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση  της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

4.       Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».

5.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση-Επισκευή  Νηπιαγωγείου Αγ. Αρσενίου».

6.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου».

7.       Έγκριση αιτήματος παράτασης σύμβασης προμελέτης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων οικισμού Απεράθου Δήμου Δρυμαλίας».

8.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων οικισμού Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας».

9.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «Μελέτες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικού Καθαρισμού) του οικισμού Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας».

10.   Έγκριση αιτήματος παράτασης σύμβασης προμελέτης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων οικισμού Κορωνίδας Δήμου Δρυμαλίας».

11.   Έγκριση παράτασης σύμβασης προμελέτης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων οικισμού Κορώνου Δήμου Δρυμαλίας».

12.   Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας: «Υπηρεσία μετατροπής κλιβάνου Δημοτικού Σφαγείου Δ.Ε. Δρυμαλίας για την κτηνιατρική αδειοδότηση του».

13.   Έγκριση πρακτικού καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτου στην Τ.Κ. Μελάνων».

14.   Έγκριση πρακτικού καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτου στην Τ.Κ. Βίβλου».

15.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως –  καταγγελίας επαγγελματικής μίσθωσης του Αστικού Συνεταιρισμού Κοινωνικού Σκοπού με την επωνυμία «Απεραθίτικος Πολιτισμός Κοιν. Σ. ΕΠ».

16.   Καθορισμός αμοιβής  Δικηγορικής Εταιρείας ¨Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δωρής & Συνεργάτες (υπ’ αριθμ. 04/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

17.   Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων.

18.   Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 στη θέση ¨Καυκάρα¨ εντός οικισμού Μουτσούνας Τ.Κ. Απεράθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

19.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσαγκλή Ευάγγελου του Χαραλάμπους  περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

20.   Ρύθμιση οφειλών ληξιπρόθεσμων χρεών Λ. Π.

21.   Έγκριση αποδοχών εντάξεων πράξεων  – Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

22.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

23.   Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.

24.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 250/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2019, του νομικού προσώπου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.