ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 24/11/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 21773

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Σαγκρίου, Δονούσας, Σχοινούσας και Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 ΦΕΚ Α΄91/13-04-2023,
γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 29/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2024.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νάξου για την πραγματοποίηση του μαθήματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» σπουδαστών της ειδικότητας «Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» (Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
3. Λήψη απόφασης για την αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016(Α΄21) όπως ισχύει, με κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρους.
4. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Σταυρού Κοινότητας Δονούσας».
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδών Αγ. Αρσενίου και Βίβλου».
8. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 Μπάσκετ-Βόλεϊ Κοινότητας Σχοινούσας».
9. Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2024.
10. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου για την κατασκευή Νηπιαγωγείου στον οικισμό Σχοινούσας, Δ.Ε. Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Αποδοχή συμβολαιογραφικής σύστασης δουλείας διόδου για την πρόσβαση στις υδατοδεξαμενές της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσας.
12. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
13. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικον. έτους 2023.
14. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.
15. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: Νέα διώροφη οικοδομή τριών ανεξάρτητων κατοικιών, με υπόγειο, εσωτερικό εξώστη και κολυμβητική δεξαμενή, ιδιοκτησίας Ψαρρά Ειρήνης, σε ακίνητο καλούμενο «Σκάρφου» στη θέση «Πολίχνι» Κοινότητας Σαγκρίου Νάξου (υπ’ αρ. 20/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
16. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: Νέα ισόγεια αποθήκη, ιδιοκτησίας Μαργαρίτη Γεωργίας, Αικατερίνης και Αναστασίας σε ακίνητο ονομαζόμενο «Λειβάδι ή Αμμοδάρα» στη θέση «Λύχνος» Κοινότητας Αγίου Αρσενίου Νάξου (υπ’ αρ. 19/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
17. Έγκριση ή μη υπαγωγής της επιχείρησης Τουριστικών Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, με διακριτό τίτλο Blue Harmony, ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Εμμανουήλ, στην διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων».
18. Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών του θανούντα Ο.Ν. του Π.
19. Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, για τα έτη 2024-2025.
20. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» κατά την 16η Δεκεμβρίου 2023, για την διεξαγωγή σεμιναρίου σωματείου υδραυλικών.

Τα θέματα της παρούσας αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και τρέχoντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως και την κάλυψη ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.