ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 14/12/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 23228

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Σαγκρίου, Μελάνων, Κορωνίδας, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 ΦΕΚ Α΄91/13-04-2023,
γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου»,
καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 18/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου, για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
2. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της δράσης-προμήθειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση Ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών».
3. Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην από 31/10/2023 Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού, για το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο».
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
5. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
6. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: Νέα διώροφη οικοδομή τριών ανεξάρτητων κατοικιών, με υπόγειο, εσωτερικό εξώστη και κολυμβητική δεξαμενή, ιδιοκτησίας Ψαρρά Ειρήνης, σε ακίνητο καλούμενο «Σκάρφου» στη θέση «Πολίχνι» Κοινότητας Σαγκρίου Νάξου (υπ’ αρ. 20/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
7. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: Νέα ισόγεια αποθήκη, ιδιοκτησίας Μαργαρίτη Γεωργίας, Αικατερίνης και Αναστασίας σε ακίνητο ονομαζόμενο «Λειβάδι ή Αμμοδάρα» στη θέση «Λύχνος» Κοινότητας Αγίου Αρσενίου Νάξου (υπ’ αρ. 19/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
8. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: Τρείς νέες κατοικίες με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές» ιδιοκτησίας Πολυκρέτη Ειρήνης σε ακίνητο στη θέση «Λιναρά» στην Κ. Μελάνων Νάξου (υπ’ αρ.22/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ).
9. Λήψη απόφασης για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: Νέα διώροφη κατοικία ιδιοκτησίας Πανόπουλος Δήμητρας σε ακίνητο στη θέση «Κανά» στην Κοινότητα Κορωνίδας Νάξου (υπ’ αρ. 23/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
10. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (υπ’ αρ. 24/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
11. Έγκριση επιλογής χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών (υπ’ αρ. 25/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
12. Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών και προσαυξήσεων της Δ.Ο.Υ Νάξου.
13. Έγκριση της υπ’ αρ. 89/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, της επιχείρησης.
14. Έγκριση της υπ’ αρ. 97/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, διαχειριστικής χρήσεως 2019, της επιχείρησης.

Τα θέματα της παρούσας αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και τρέχoντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως και την κάλυψη ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.