ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος, 17-1-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ.: 584
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Προς τον Πρόεδρο και όλους του Συμβούλους της Τ.Κ. Κορωνίδας.
3.      Προς τους Προέδρους των Δ.Κ. Νάξου και Αγίου Αρσενίου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 22 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης επί: α)του με αρ. πρ. 4025/23/19-12-2013 πρωτοκόλλου κατεδάφισης- άρσης και απομάκρυνσης αυθαίρετων κτισμάτων – κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας – θάλασσας στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, β)του αρ. πρ. 4024/103/19-12-2013 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Λήψη απόφασης για σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε εφαρμογή της υπ'  αριθμ. 75/2013 αποφάσεως του Εφετείου Αιγαίου και της υπ' αριθμ. 35/2012 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Νάξου.
3.      Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 13-01-2014 Πρακτικού διαδικασίας 2ης διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». 
4.      Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων με απευθείας ανάθεση.
5.      Αναμορφώσεις – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.      Λήψη απόφασης για υλοτομία ευκαλύπτου στη θέση ¨Παλιάμπελο¨ της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
7.      Λήψη απόφασης για υλοτομία αροκάριας στην πλατεία Πρωτοδικείου της Δ.Κ .Νάξου.
8.      Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για αποκλεισμό δρόμου στην θέση ¨Ποταμός¨ της Τ.Κ. Κορωνίδας.
9.      Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Σαγκρίου».
10.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.