ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Προς τους Προέδρους: α) των Δ.Κ. Νάξου, Φιλωτίου, Αγ. Αρσενίου, Απειράνθου, Δονούσας, Σχοινούσας, Κουφονησίων, Ηρακλειάς β) των Τ.Κ. Μελάνων, Κυνιδάρου, Ποταμιάς, Σαγκρίου, Δαμαριώνα, Χαλκείου, Κορωνίδας.

3. Προς τους εκπρόσωπους των Τ.Κ. Εγγαρών, Μονής.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23  Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρων στάθμευσης στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής σμυριδικού δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
3.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση – επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ Νάξου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
4.      Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα BRESAT – FP7 CIP.
5.      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου στη Τ.Κ. Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7.      Έγκριση  μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 2013».
8.      Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
9.      Έγκριση μελέτης του έργου «Πλακόστρωση δημοτικού δρόμου από οικία Μάλαμα έως Κοινοτικό Ιατρείο Τ.Κ. Μονής» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
10.  Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2011 και 2012.
11.  Λήψη απόφασης για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. κατ. Εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
12.  Τροποποίηση συμβάσεων της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
13.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων» στις Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, και Σχοινούσας.
14.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων – παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων».
15.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας».
16.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων».
17.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
18.  Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή τράπεζας για τις συναλλαγές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
19.   Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
20.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
21.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
22.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την Δ.Ε.Η. δαπανών.
23.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας για το έργο «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
24.  Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας «Εκτύπωση εντύπων διαφημιστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
25.  Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης του έργου: «Γήπεδο 5*5 & Μπάσκετ – Βόλεϊ Τ.Κ. Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
26.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».
27.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Νάξου».
28.  Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για χορήγηση άδειας εκμετάλευσης λατομείου μαρμάρων, της εταιρείας «ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΚΑΛΛΟΥ – ΧΑΛΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΟΜΑΝΔΡΑ» Χαλκείου.
29.  Λήψη απόφασης για μειωμένο συντελεστή δημοτικών τελών σε βουστάσιο του κ. Πιτταρά Νικόλαου.
30.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλής προστίμου πολεοδομίας έτους 2012, κας. Χαριτούδη – Παπανικολάου Μαρίας.
31.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας έτος 2013,  κ. Ραγκούση Ευστράτιου.
32.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής του κ. Πετρίδη Χρήστου και χρέωση της στην κ. Σκυλάκη Άννα.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.