ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 29-1-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            Αρ. Πρωτ: 1148
                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου      Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τον Προέδρους της Δ.Κ. Νάξου, Δ.Κ Κουφονησίου και Τ.Κ. Κορώνου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 3 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
3.      Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.      Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5.      Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
6.      Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2014:
·         Επιτροπή παραλαβής έργων.
·         Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων και εργασιών (αρ. 15 Π.Δ. 171/87).
·         Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών (αρ. 67 Π.Δ. 28/80).
·         Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων (αρ.186 του Ν. 3463/2006 και αρ. 7 Π.Δ. 270/81).
·         Επιτροπή του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 και επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 23/2000.
·         Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
·         Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
·         Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αρ. 199 του Ν. 3463/2006).
·         Επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων(Κ.Υ.Α. 5214/1985 ΦΕΚ 74/Β).
·         Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
·         Επιτροπή για τον προέλεγχο των καταστημάτων.
·         Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.
·         Διενέργειας δημοπρασιών για την αγορά για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ως και για την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, έτους 2014.
7.      Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.      Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατ' εξαίρεση ανάθεση της υπόθεσης Δίρραχα Κυνιδάρου.
9.      Έγκριση μελέτης: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς Μέσης και Αμοργού Δ.Κ. Νάξου».
10.  Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου για το έτος 2014 για τη Δ.Κ. Νάξου (Νέο Νεκτροταφείο – Αγγίδια) και για την Δ.Ε. Δρυμαλίας.
11.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών χώρας Δ.Κ. Νάξου».
12.  Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
13.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπολοίπων λογαριασμών πρώην Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
15.  Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης  μίσθωσης ακινήτου στη θέση ¨Κωστέρα¨ Χώρας Νάξου.
16.  Λήψη απόφασης επί αίτησης της εταιρείας «Λατομική Κορώνου Ο.Ε.» περί παράτασης του χρόνου της αρχικής σύμβασης μίσθωσης έκτασης 34.347 στρεμμάτων, για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στην Τ.Κ. Κορώνου.
17.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στην Δ.Κ. Κουφονησίου της κ. Πρασίνου Μόσχας.
18.  Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Δήμου Φολεγάνδρου για την υποστήριξη της απαιτούμενης διαδικασίας από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την συμμετοχή του Δήμου Φολεγάνδρου στο πρόγραμμα «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».
19.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρέους από παράβαση ΚΟΚ του κ. Λαγογιάννη Χρήστου.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                   
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.