ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 04-06-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ: 8170
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τον κ. Ιάκωβο Ναυπλιώτη – Σαραντηνό του Αναστασίου, κάτοικο πόλεως Νάξου, πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α¨ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και όσον αφορά το 1ο θέμα της παρούσης.
3) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Απεράθου, Δονούσας, Κουφονησίων, Ηρακλειάς και Σχοινούσας.
4) Προς του Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας, Χαλκείου και  Βίβλου.
5) Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Σκαδού.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα
 στις 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Αντικατάσταση μέλους και προέδρου διοικητικού συμβουλίου ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ¨,
  κ. Ιάκωβου Ναυπλιώτη – Σαραντηνού και ορισμός νέου μέλους και προέδρου. Συγκρότηση διοικητικού
  συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α¨
 2.  Ορισμός  μέλους και προέδρου διοικητικού συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
  με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.
 3. Αντικατάσταση μέλους λόγω θανάτου  συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας.
 4. Παραλαβή μελετών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των
  7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ).
 5. Παραλαβή οριστικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α  Δήμου Δρυμαλίας στις θέσεις ¨Παντελούδες¨ και ¨Διώδη¨.
 6. Παραλαβή της «Γεωτεχνικής Έκθεσης εδάφους θεμελίωσης 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
 7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 8. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 9. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 10. Υποβολή προτάσεων για την αναδιάρθρωση των ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ
 11. Απευθείας εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού λόγω άκαρπων δημοπρασιών.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα καθότι:
Α) Όσον αφορά το πρώτο θέμα το οποίο εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα Δημάρχου και Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων λόγω της άμεσης αντικατάστασης του μέλους και Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α¨, κ. Ιάκωβου Ναυπλιώτη – Σαραντηνού πριν την λήξη της θητείας του, για λόγους αναγόμενους στην άσκηση των καθηκόντων του και της ελλείψεως συνεργασίας με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της συμπεριφοράς του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους και προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α¨, και λόγω των σημαντικών και άμεσων αποφάσεων οι οποίες πρέπει να ληφθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα για σημαντικά θέματα αρμοδιότητας του παραπάνω Νομικού Προσώπου.
Β) Όσον αφορά το 2ο θέμα λόγω της άμεσης πληρώσεως της θέσεως του μέλους και πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου του παραπάνω Νομικού Προσώπου λόγω παραιτήσεως του κ. Ιωάννη Κοντόπουλου ενόψει της διενέργειας των δημοτικών εκλογών 2014 για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου.
Γ) Όσον αφορά το 3ο θέμα λόγω της άμεσης πληρώσεως της θέσεως του μέλους του παραπάνω οργάνου λόγω θανάτου του Στυλιανού Ζούλη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του  παραπάνω οργάνου.
 Δ) Όσον αφορά το 4ο,5ο,6ο θέμα λόγω της άμεσης  υλοποίησης και εκτέλεσης των έργων που αφορούν οι μελέτες και καθότι πρόκειται για  συγχρηματοδοτούμενα έργα και  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ Α 93/14.7.2014).
Ε) Όσον αφορά το 7ο, 8ο,9ο,10ο, 11ο  θέμα λόγω της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
                             
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.