ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Νάξος, 09-01-2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                   Αρ. Πρωτ: 299

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Πρους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων: Βίβλου, Μελάνων, Απεράνθου, και Σαγκρίου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Παραλαβή  αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής για την κατασκευή νέων W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 2. Παραλαβή «Στατική – αντισεισμικής μελέτης και τεύχη δημοπράτησης αυτής για την κατασκευή νέων W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 3. Παραλαβή οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης  Η/Μ μελέτη, μελέτη ΚΕΝΑΚ και τεύχη δημοπράτησης έργου «Κατασκευή νέων W.C. στο δημοτικό σχολείο Βίβλου».
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2015 (υπ' αριθμ. 42/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (υπ' αριθμ. 39/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Λήψη απόφασης – αίτημα για την παραχώρηση στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από τον Ο.Α.Ε.Δ. – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ακινήτου στην περιοχή Αγίου Θαλλελαίου Μελάνων για την ανέγερση διδακτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
 7. Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου: «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014».
 8. Έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.
 9. Έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α
 10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τις επιτροπές καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2015.
 11. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
 12. Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2015:

·         Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων (αρ.186 του Ν. 3463/2006 και αρ. 7 Π.Δ. 270/81).

·         Επιτροπή του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 και επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 23/2000.

·         Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.

·         Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.

·         Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αρ. 199 του Ν. 3463/2006).

·         Επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (Κ.Υ.Α. 5214/1985 ΦΕΚ 74/Β).

·         Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.

·         Επιτροπή για τον προέλεγχο των καταστημάτων.

·         Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.

·         Διενέργειας δημοπρασιών για την αγορά για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ως και για την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους.

 1. Παραλαβή μελέτης: «Τοπογραφική Αποτύπωση ακινήτου Αργύρη Σοφικίτη στον οικισμό Βίβλου, σύμφωνα με το Ν. 4178/2013».
 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης έργου: «Ολοκλήρωση του γηπέδου της Δ.Κ Απειράνθου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου.
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5" πρώην Κοινότητας Κουφονησίων».
 4. Έγκριση προσχέδιου Ειδικού Κανονισμού Λιμένα για θέματα αγκυροβολίας Εμπορικών – Κ/Ζπλοίων στην περιοχή νήσου Νάξου.

17.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο:  «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».

18.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

19.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

20.   Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μ.Π.Ε.  που αφορά «Εκμετάλλευση Λατομείου Παραγωγής Αδρανών Υλικών σε έκταση 15,205 στρ. στη θέση «ΧΑΧΟΥΜΗ» Δ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Π.Ε. Κυκλάδων της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. Λεγάκης Ευστάθιος».

21.   Λήψη απόφασης για την λήξη σύμβασης χρησιδανείου ακινήτου στον οικισμό Μουτσούνας της Δημοτικής Κοινότητας Απειράνθου, το οποίο είχε συναφθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 110/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.