ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 09-02-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                           Αρ. Πρωτ: 2046

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς το Πρόεδρο της Δ.Κ. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Απειράνθου και Γλινάδου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 37/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ' αριθμ. 40/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων (υπ' αριθμ. 7/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Έγκριση Πρακτικού  Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έτους 2015.
 5. Γνωμοδότηση επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.
 6. Παραλαβής της μελέτης: «Συμπληρωματικές Αποτυπώσεις – Τοπογραφήσεις Δρόμου Απεράθου – Μουτσούνα».
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.
 8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
 9. Συγκρότηση Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Νάξου».
 11. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της 2ης  Φάσης  για το έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες  πληροφόρησης επιβατών».
 12. Αποδοχή δωρεάς της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ¨, στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 13. Έγκριση κατανομής ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014.
 15. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2015.
 16. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 349/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 17.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « Αποκατάσταση – επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ. Νάξου».
 18.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή Στάσεων Επιβατών».
 19.   Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή Στάσεων Επιβατών».
 20.   Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 21.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 22.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 23. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Λιβάνη Σπύρου.
 24. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Παντελιά Γεώργιου.
 25. Λήψη απόφαση για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Πιτταρά Απόστολου.
 26. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Νομικού Νικόλαου.
 27. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών του 2/482 Τάγματος Δ.Β. Φυλακίου Νάξου.
 28. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών κ. Χωριανοπούλου Ερωφίλης.

29.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας αναδόχου έργων Κωνσταντίνου Ψαρρά και Απόστολου Σκουλούδη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.