ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 24/04/2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                           Αρ. Πρωτ: 6566
                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους της Δ.Κ. Νάξου, Αγίου Αρσενίου και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κυνιδάρου, Γαλανάδου, Βίβλου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης εξαίρεσης των δημοτικών βοσκοτόπων από τις διατάξεις του Ν. 4223/13-ΕΝ.ΦΙΑ».
2.      Λήψη απόφασης για τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ' εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
3.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος  2015.
4.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Σχοινούσας».
5.      Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
6.      Λήψη απόφασης για σύσταση δημοτικής επιτροπής πρωτογενούς τομέα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – ορισμός μελών και συγκρότησης αυτής.
7.      Έγκριση της υπ' αριθμ. 27/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2014, του νομικού προσώπου.
8.      Έγκριση καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2014.
9.      Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 358/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ¨ Λήψη απόφασης, έγκριση δαπάνης, για την μεταφορά εκθεμάτων στην έκθεση του Λονδίνου ¨WORLD TRAVEL MARKET¨.
10.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 80/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως προς τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο χρήσεως οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11.  Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και ανάθεση, για τον έλεγχο χρήσεως ( ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης) οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12.  Λήψη απόφασης κυκλοφορίας τουριστικού τρένου από την εταιρεία ¨Νικόλαος & Μαρία Ρεφενέ Ο.Ε.¨ (υπ' αριθμ. 11/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
13.  Λήψη απόφασης για την κοπή – απομάκρυνση αροκάριας στην Τ.Κ. Κυνιδάρου (υπ' αριθμ. 8/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
14.  Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων του κ. Καλογείτονα Νικόλαου.
15.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών που έχουν βεβαιωθεί δυο φορές στο ταμείο του Δήμου Νάξου Μικρών Κυκλάδων.
16.  Λήψη απόφασης για την εφαρμογή της απόφασης 3853/2014 του Ελεγκτικού συνεδρίου.
17.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.
18.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
19.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
20.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας εταιρείας Ι.Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Τεχνική – Κατασκευαστική Ο.Ε.
21.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας εταιρείας ¨Κ/Ξ Ι. Απέργης & Σια Ε.Ε. – Σπυρίδων Ι. Παναγιώτου¨.
22.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας εταιρείας ¨Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.¨.
23.  Ανακήρυξη των μελών της ομάδας Αιγαίου ως επίτιμων δημοτών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.