ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 15/06/2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                           Αρ. Πρωτ: 11286

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νάξου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 49 παρ. 1γ του Ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3  του άρθρου 81 του Ν. 4316/24-12-2014.
2.       Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2015».
3.       Καθορισμός τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2015(υπ' αριθμ. 84/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
4.       Λήψη απόφασης για σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: «Εργασίες καθαρισμού και αναβάθμισης ακτών με μηχανικά μέσα».
5.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κυνιδάρου Νάξου».
6.       Έγκριση πρακτικού Οικονομικής Επιτροπής για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων ΔΕ Νάξου.
7.       Επιλογή τράπεζας για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.       Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
9.       Ορισμός Επιτροπών Βόσκησης και ανεπιτήρητων ζώων.
10.   Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στην κυριότητα του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
11.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ενέργειες Τουριστικής Προβολής.
12.   Έγκριση ορίου δαπάνης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
13.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.
14.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015, για νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος.
15.   Αναμορφώσεις δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015, για το κόστος προσωπικού.
16.   Αναμορφώσεις  δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015, για δαπάνες καυσίμων κατά Δημοτική Ενότητα στις Μικρές Κυκλάδες.
17.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
18.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                     
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.