ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 Νάξος, 07/08/2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                      Αρ. Πρωτ: 15180
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Μελάνων, Κορωνίδας και Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015.
2.       Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.
3.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Αποκατάσταση-επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ. Νάξου».
4.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση υφιστάμενου παλαιού αγωγού ύδρευσης-αποχέτευσης στον οικισμό Κουρνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων».
5.       Έγκριση παράτασης σύμβασης προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Δ.Κ. Σχοινούσας.
6.       Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθμ. 16957/16-09-2014 σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Ομάδα Α: Δημοτικές Ενότητες Νάξου και Δρυμαλίας)».
7.       Έγκριση παράτασης της σύμβασης εργασιών: «Εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
8.       Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου:  «Αποκατάσταση ύδρευσης παραλιακών οικισμών Τ.Κ. Κορωνίδας».
9.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένου τμήματος δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Έλλη Χώρας Νάξου».
10.   Λήψη απόφασης για μετάθεση ολοκλήρωσης φάσης 2 της προμήθειας: «Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά στοιχεία & σύστημα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11.   Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού κόμβων και κεντρικών δρόμων.
12.   Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού δημοτικών υποδομών.
13.   Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στα όρια οικισμών.
14.   Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών εντός οικισμού.
15.   Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
16.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.
17.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
18.   Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
19.   Λήψη απόφασης για την τροποποίηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Κυνιδάρου (υπ' αριθμ. 30/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
20.   Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 9/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
21.   Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
22.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                   

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.