ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 23-10-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                        Αρ. Πρωτ: 21858

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου,  Δονούσας και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορώνου, Κυνιδάρου και Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4) Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου».
 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
 3. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας.
 4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο Ύδρευσης από την Κόρωνο προς τον οικισμό του Αργοκοιλιού».
 5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή υδροληψιών – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων  Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων».
 7. Έγκριση παράτασης σύμβασης παροχής εργασιών «Εργασίες ταφής αποτριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου οκτάμηνης διάρκειας, για την πλήρωση της θέσης χειριστή γερανοφόρου – ανυψωτικού για τις ανάγκες της ανακύκλωσης, του έτους 2015.
 9. Καθορισμός ειδικότητας μιας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 10. Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων Δ.Ε. Νάξου.
 11. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου στη Σύμπραξη Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, σε έργο CLLD (τύπου LEADER).
 12. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+ 2014 PAVEtheWAySTE.
 13. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα"Accessibility, usability and safety for a sustainable tourism in the transnational coastal zone"
 14. Λήψη απόφασης για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την εκτέλεση της εργασίας  καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων νήσου Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
 15. Λήψη απόφασης για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την  εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης νήσου Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
 16.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοτικού χώρου στην θέση Μαύρο βουνί Τ.Κ. Κορώνου στον «Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Νάξου».
 17. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. «Νέος Λιμένας Σχοινούσας και οδός πρόσβασης».
 18. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Τροποποίηση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων επεκτεινόμενου λατομείο μαρμάρων στη θέση ΤΖΙΡΙΩΤΗ- ΔΥΡΑΧΑ Τ.Κ. Κυνιδάρου».
 19. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 20. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
 21. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 22. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 23. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
 24. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου                                   του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α..
 25. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου                                   του Δ.Λ.Τ.Νάξου.
 26. Λήψη απόφασης για καθορισμό αντιμισθίας Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 27. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το Δήμο Αντιπάρου.
 28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 29. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 30. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.
 31. Αποδοχές χρηματοδότησης και αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015.
 32. Έγκριση παράθεσης γεύματος 6 ατόμων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-PAVE THE WAYSTE.
 33. Λήψη απόφασης διαγραφής προστίμου πολεοδομίας.
 34. Λήψη απόφασης διόρθωσης χρηματικών καταλόγων.
 35. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων οφειλών κ. Ευριπιώτη Ελευθέριου.
 36. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
 37. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.