ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)      Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Απειράνθου, Κορώνου και Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)      Προς τον κ. Μάκαρη Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα κάτοικο πόλεως Χώρας Νάξου, όσον αφορά το 17ο θέμα.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για την επ' αόριστο  παράταση της εκταφής του πεσόντος εν ώρα καθήκοντος Αρχιφύλακα ΑΝΤΩΝΙΟΥ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ και κατασκευής σχετικού μνημείου επί του τάφου αυτού.
2.      Έγκριση  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτης  Προστασίας, Διαμόρφωσης και Ανάδειξης της Αρχαίας Πόλης της Νάξου».
3.      Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2016-2017» για την κατηγορία – ομάδα ΄΄΄6΄΄ Εργασίες Επισκευής Ελαστικών – Ανταλλακτικά.
4.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Ολοκλήρωση – Αποπεράτωση Κοινοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. Κορώνου».
5.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου».
6.      Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
7.      Έγκριση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στην Δ.Ε. Δρυμαλίας.
8.      Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης χώρου εντός Πολιτιστικού Κέντρου Απεράθου στην Κοιν.Σ.Επ. ¨Απεραθίτικος Πολιτισμός¨.
9.      Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών  για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.
10.  Συμπλήρωση της υπ' αριθμ 116/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης αυτοκινήτων ταξί στην οδό Παπαβασιλείου, έμπροσθεν ALPHA BANK και έμπροσθεν Νοσοκομείου Νάξου».
11.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016.
12.  Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκρισης κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
14.  Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.
15.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος κας. Ροδίτου Κωνσταντίνας για τοποθέτηση παροχής νερού μεγαλύτερης διατομής σε οικοδομή στην νήσο Δονούσα.
16.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος κας. Πρωτονοταρίου Μαρίας για την διαγραφής της από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
17.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Μάκαρη Κωνσταντίνου για μεταφορά χρεώσεων ύδρευσης.
18.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων κας. Κωστοπούλου Ανθούλας.                                                                                            
19.  Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

20.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

21.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.